INSTRUCTION - BG save_alt Download File

Инструкция за употреба В много случаи токсичните ефекти на химичните или физичните фактори не водят директно до клетъчна смърт на дрождите. Такива фактори могат да причинят редица морфологични, вътрешноклетъчни или метаболитни изменения, които ще доведат до неспособността на клетката да се дели, но самата клетка все още може да бъде жива. Методът за оценка на клетъчната жизнеспособност (Viability), предоставя информация само за броя на живите и мъртви дрождеви клетки в клетъчната суспензия, но не дава информация за броя на жизнените клетки. В този аспект клетъчната жизненост (Vitality), определяща физиологичните възможности на клетката е много важен параметър. Измерването на жизнеността на клетките е препоръчително, за провеждане на ефективен контрол на ферментационния процес при значима концентрация на инхибиращите вещества, които се продуцират по-време на процеса. Той е много необходим за контролиране на метаболитната активност на дрождевите клетки при провеждане на ферментацията в пивопроизводството, при производството на биоетанол, в хлебопроизводството и др. Методът за определяне жизнеността (Vitality) на дрождите се базира на определяне на активността на ензима естераза с помощта на естеразният субстрат 5-карбоксифлуоресцеин диацетат (CFDA). Паралелно с този анализ е важно да се определи общия брой клетки в дрождевата суспензия. Това може да се постигне чрез използването на флуоресцентното багрило Sofia-Green, което оцветява само мъртвите клетки. За определяне на общия брой на клетките е необходимо клетките да се обработят така, че мембраната на живите клетки да стане проницаема за Sofia-Green. Tова се постига чрез смесване на клетъчната суспензия с лизиращ реагент за 10 минути. Съчетаването на тези два анализа води до осигуряване на ефективен ферментационен контрол и до повишаване на добива и качеството на получавания биопродукт.


Other downloads for this product:

INSTRUCTION - BG 2018-09-03 | 712.61KB save_alt
INSTRUCTION - EN 2018-07-31 | 958.39KB save_alt

MILKOTRONIC LTD
4, Narodni Buditeli Street
8900 Nova Zagora
BULGARIA
tel/fax: + 359 457 670 82
office@autocellcount.com

Copyright © 1997-2020 Autocellcount.com Milkotronic Ltd. All rights reserved. W